Regulamin korzystania z usługi Hosting dla NGO

 

I.  Postanowienia ogólne:

1.Podstawą do korzystania z usług Fundacji Notum w ramach projektu e-ngo.pl  jest akceptacja regulaminu świadczenia usług.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo do zerwania umowy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

3.Zamówienie i korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

II.  Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy:

1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami opisanymi w zawartej Umowie i Regulaminie.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.

3.Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę po uiszczeniu odpowiednich opłat ustalonych między stronami.

4.Usługodawca zobowiązuje się do informowania o planowanych przerwach dostarczaniu usług z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

5.Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

6.W przypadku wykrycia stron niezgodnych z obowiązujących prawem i niniejszym regulaminem Usługodawca zastrzega sobie możliwość do usunięcia konta bez zwrotu należności.

7. Niedozwolone jest wysyłanie spamu poprzez serwer pocztowy. Konto wykorzystywane do tego celu, może być natychmiast skasowane.

8.Usługodawca ma prawo do rozwiązania współpracy w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązuje wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia.

9.Usługodawca ma prawo usunąć konto, jeżeli naruszono punkty tego regulaminu, jeśli konto utrudnia korzystanie z serwera innym użytkownikom, nadmiernie wykorzystuje zasoby serwera lub jeśli abonament nie został opłacony do 14 dni po terminie zapłaty. Jeśli konto zostało usunięte z powodu naruszenia regulaminu, użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za przedpłacone usługi. Usunięcie konta oznacza skasowanie wszystkich plików oraz wyłączenie wszystkich usług w danym pakiecie.

10. Wykorzystanie serwera przez konto mierzone jest w kilku czynnikach: obciążenie procesora (rdzenia) liczone stosunkiem czasu procesora spędzonego na wykonywaniu procesów konta w stosunku do całkowitego czasu dostępnego dla procesora (rdzenia), ilość długich - nieoptymalnych zapytań do baz danych MySQL, ilość plików w jednym folderze na koncie oraz na całym koncie.

11. Obciążenie generowane przez długie i nieoptymalne zapytania do baz danych MySQL jest badane indywidualnie a wszelkie logi zapisywane na każdym koncie w folderze logi_mysql

12. Limit plików w pojedynczym folderze to 3000, na całym koncie to 150 000.

13. W przypadku instalacji na stronie użytkownika oprogramowania nadmiernie wykorzystującego zasoby serwerów np. hosting zdjęć, plików, skryptów do pobierania plików z innych stron itp. właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.

14. Fundacja Notum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  - nieprawidłowego użytkowania serwera,
  - awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
  - kataklizmów (powódź, huragan, pożar itp.) oraz działania czynników lub osób trzecich,
  - okoliczności powstałych z winy użytkownika np. oprogramowania użytkownika,
  - okoliczności powstałych w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
  - działania osób trzecich,
  - podczas złamania regulaminu przez użytkownika,
  - przyczyn, na które Operator nie miał wpływu np. na skutek awarii sprzętu.

15. Zabrania się umieszczania na stronach plików wykorzystywanych przez inne serwisy i strony WWW oraz gry komputerowe.

16. Fundacja Notum nie tworzy kopii zapasowych kont użytkowników, dlatego w gestii każdego użytkownika jest posiadanie swojej kopii w razie problemów na koncie. Za utratę danych odpowiada tylko użytkownik konta.

 

III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika

1.Użytkownik ma obowiązek dokonać zapłaty za usługi jeżeli będzie korzystał z konta hostingowego dłużej niż 1 rok.

2. Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą usługodawcy.

3. Usługodawca ma prawo zażądać odszkodowania w wyniku strat wyrządzonych poprzez nieprawidłowe używanie serwera przez użytkownika .

4. Za dane przechowywane na serwerze całkowicie odpowiedzialny jest użytkownik.

5. Wysokość roszczeń klienta nie może przekraczać kwoty rocznej abonamentu dla danego konta.

6.Użytkownik nie ma prawa korzystać z baz danych oraz baz adresowych zakupionych przez Internet lub pozyskanych w innych sposób do nielegalnych celów m.in. rozsyłania spamu.

7.Robienie kopii bezpieczeństwa pozostaje w gestii klienta i to on jest odpowiedzialny za jej aktualność.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane adresowe przy każdej ich zmianie. Dotyczy to również kontaktowego adresu e-mail.

9. Użytkownik korzystający z rocznego bezpłatnego hostingu dla NGO zobowiązany jest umieścić na stronie głównej informacji: "Hosting: e-ngo.pl" - wraz z aktywnym odnośnikiem do strony e-ngo.pl.

 

IV. Zmiany i rozwiązanie Umowy

1. Usługodawca ma prawo do zmiany cen opłacanego abonamentu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną z 30 dniowym wyprzedzeniem.

2.Brak odpowiedzi Użytkownika w ciągu 14 dni wiąże się z akceptacją nowego cennika i przedłużeniem umowy.

3.Wzrost opłaty może następować jedynie raz w ciągu 6 miesięcy.

4.Nowy cennik zaczyna obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

5. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usług przez nas oferowanych przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana uiszczona opłata abonamentowa, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na powyższy warunek.

6.W przypadku rozwiązania umowy Użytkownik jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.

 

V. Konta darmowe w ramach projektu e-ngo.pl

1.Konta darmowe w ramach projektu e-ngo.pl mogą być użytkowane tylko przez organizacje pozarządowe dla prowadzonej przez nie działalności statutowej w tym także odpłatnej działalności statutowej a także działalności gospodarczej.

2.Konta te nie mogą być przeznaczone w szczególności do prowadzenia działalności nie związanych z działalnością organizacji pozarządowej.

3.Konta darmowe są ważne przez rok od momentu ich aktywacji.

 

VI. Postanowienia końcowe:

1.Usługodawca ma prawo usunąć konto, jeżeli naruszono punkty tego regulaminu lub jeśli abonament nie został opłacony do 14 dni po terminie zapłaty. Jeśli konto zostało usunięte z powodu naruszenia regulaminu, użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za przedpłacone usługi. Usunięcie konta oznacza z reguły skasowanie wszystkich plików oraz wyłączenie wszystkich usług w danym pakiecie.

2.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.